Thống kê
Hôm nay : 1
Tháng 11 : 2.107
Năm 2022 : 7.532
Ngày ban hành:
27/04/2020
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
27/04/2020
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
27/04/2020
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Thực hiện Kế hoạch số 63/KH-UBND ngày 27/9/2019 của Ủy ban nhân dân huyện Đông Hưng về triển khai thực hiện Đề án “Phát triển giảo dục mầm non giai đoạn 2018-2025" trên địa bàn huyện. Trường mầm non Liên Cơ xây dựng Kế hoạch thực hiện Đề án“Phảt triển giáo dục mầm non giai đoạn 2018-2025” của trường mầm non Liên Cơ 

Ngày ban hành:
12/10/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

1. Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và yêu cầu cụ thể của từng vị trí công tác để xây dựng các tiêu chí thi đua nhằm tạo lên động lực và chuẩn mực góp phần giúp cho cán bộ, giáo viên, nhân viên phấn đấu nỗ lực để hoàn thành tốt nhiệm vụ của bản thân.

2. Các tiêu chí được xây dựng phải đảm bảo tính thực tiễn, tính khoa học, tính chính xác, khách quan và công bằng trong công tác đánh giá thi đua.

3. Việc xếp loại thi đua căn cứ vào tổng điểm chung và điểm giới hạn của từng tiêu chí.

Ngày ban hành:
26/09/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Trường MN Liên Cơ xây dựng chiến lược phát triển nhà trường giai đoạn 2015-2020 nhằm làm rõ định hướng, xác định mục tiêu và các giải pháp chủ yếu giúp nhà trường không ngừng phát triển, xây dựng nhà trường vững mạnh, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp giáo dục trong giai đoạn mới.

Ngày ban hành:
22/09/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Trường mầm non Liên Cơ Xây dựng quy chế chuyên môn năm học 2019-2020

Ngày ban hành:
20/09/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Căn cứ văn bản hợp nhất số 05/VBHN-BGDĐT ngày 13 tháng 2 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Quyết định ban hành điều lệ trường Mầm non;

          Căn cứ vào tình hình thực tế của nhà trường, Trường Mầm Non Liên cơ thống nhất đề ra quy chế làm việc của nhà trường

Ngày ban hành:
30/08/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

-  Căn cứ  thông tư Số: 06/2019/TT-BGDĐT ngày 12/4/2019 của Bộ giáo dục và đào tạo về việc xây dưng bộ quy tắc ứng xử trong trường học.

 - Thực hiện công văn số 84/CV-PGD-ĐT ngày 15 tháng 5 năm 2019 của Phòng giáo dục và đào tạo Đông Hưng về việc triển khai thực hiện thông tư 06/2019/TT-BGDĐT ngày 12/4/2019 của bộ giáo dục và đào tạo. Trường mầm non Liên cơ xây dựng quy tắc ứng xử của trường mầm non Liên cơ

Ngày ban hành:
20/08/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực